Stephanie Kramer

New York (1), Film Still
2007

€ 185,-